ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502299
Page Views 737370
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานบัญชี

งานการบัญชี

                   ๑)  นางสาวนุสรา   ไชยนะรา     ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่  หัวหน้างานบัญชี

                   ๒) นางสาวทิพวรรณ ลาดำ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี

               มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชีสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

                   (๒) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   (๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี

                   (๔) ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

                   (๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

                   (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย