ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502362
Page Views 737433
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

                   ๑) นางสาวรัตนพร  อุตมา     ตำแหน่ง  พนักงานราชการ(ครู) ทำหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

                   ๒) นายโสภา     วรรณทอง    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ     ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร
ในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

                   (๒) รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เช่น ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอกงานสื่อสารด้วยระบบการจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

                   (๓) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชล และประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์

                   (๔) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

             

                   (๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

ขั้น

   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


">

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.09 KB