ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะฯ ปี 2560
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 02/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 552514
Page Views 794920
ข้อมูลงานหลักสูตรฯ

หลักสูตร การเรียนการสอน 

การจัดการศึกษาวิชาชีพ  วิทยาลัยเปิดทำการสอน  2 ระดับ คือ

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร  3 ปี

               1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                     1.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล

                             -  สาขางานยานยนต์

1.1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

                              -  สาขางานเครื่องมือกล

                     1.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                             -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   1.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                           -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

     1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                    1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ

                             -  สาขางานการบัญชี

                             -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

               2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                     2.1.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                            -  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

                    2.1.2 สาขาวิชาเครื่องกล

                            -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                   2.1.3   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                            -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

             2.2   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                    2.2.1   สาขาวิชาการบัญชี

                              -  สาขางานการบัญชี

                    2.2.2   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                              -   สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

                              -   สาขางานพัฒนาเว็บเพจ