ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502282
Page Views 737353
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานพัสดุ

งานพัสดุ

๑) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ

๒) นางสาวสุนิษา ธิอามาตย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

๓) นายสุพรรณี รุ่งแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

        ๔) นางสาวปางทิพ  ทาระพิมพ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

๕) นายอารีสันต์ ขันเงิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
และปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนราชการรายปี

(๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งาน

(๔) จัดวางระบบและการควบคุมการใช้ยานพาหนะ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษา
และการพัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๕) ให้คำแนะนำชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
แบบ สผ.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.5 KB
แบบรายงานขอซื้อ ขอจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411 KB
เอกสารสอบราคาจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.86 MB