ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502293
Page Views 737364
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานประกันคุณภาพฯ

   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   ๑) นางละอองดาว  สารีบุตร ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ทำหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

                   ๒) นางสาวศศิวิมล  ปราบพล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   (๒) วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

                   (๓) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

                   (๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

                   (๕)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559


Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.17 KB
เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรายงานประกันคุณภาพภายในฯ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.72 KB