งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ

      

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา
1.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา  DOWNLOAD

2.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 DOWNLOAD

3.คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง DOWNLOAD

4.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  DOWNLOAD