งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

    งานครูที่ปรึกษา

               ๑)   นางละอองดาว  สารีบุตร    ตำแหน่ง ครู  ทำหน้าที่หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

               ๒)   นายมนต์ธร  สาระบูรณ์   ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

       ๓)   นางสาวรัสมี  โพธิ์ดี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

                   (๒)    ควบคุมดูแล  ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

     (๓) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

                   (๔) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้ายการลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

                   (๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

                   (๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                    (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือกระบวนการดำเนินครูที่ปรึกษา
คู่มือกระบวนการดำเนินครูที่ปรึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.5 KB