งานปกครอง
งานปกครอง

งานปกครอง

         ๑)  นายสังวาร  ทองมันปู     ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน  ทำหน้าที่ หัวหน้างานปกครอง

            ๒)  นายชุติเทพ  มาดีตีระเทวาพงษ์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๓)  นางสาวศรีวิไล  มีวงษ์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๔)  นายสามลทัศ  อินธิเดช   ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๕)  นายธงชัย  สารสุข   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๖)  นายสิทธิศักดิ์  ในทอง   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๗)  นางศิริพร  อำนวย   ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๘)  นายณัฐพล  ทองจันทร์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

    ๙)  นายธนดล  สาระบูรณ์   ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน  ทำหน้าที่    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

   ๑๐)  นางสาวรัสมี  โพธิ์ดี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง  ทำหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

                   (๑) ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                    (๒) ประสานกับครู งานและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

                       (๓)    ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน  นักศึกษา

                        (๔)    เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

                   (๕)    พิจารณาเสนอระเบียบ หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็น
ในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                      (๖)    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

                        (๗)    จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

                   (๘)    สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมิน  เสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           (๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นามเรียกขานวิทยุ วก.ขุนหาญ
นามเรียกขานวิทยุ วก.ขุนหาญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.09 KB