งานแนะแนวอาชีพฯ
งานแนะแนวอาชีพฯ

       งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 ๑) นางสาวปรียานุช  ชื่นสด   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ      

              

 ๒) นายสิทธิศักดิ์  ในทอง   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

 ๓) นางศิริพร  อำนวย   ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

 ๔) นางสาวอาริสา  ศรีหาบุตร   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ


        มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           (๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน

ความประพฤติ ระเบียบวินัย  และข้อบังคับ

           (๒) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับฝึกอบรม

           (๓) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                   (๔) บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (๕)    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           (๖) สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

           (๗) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพอิสระ

                   (๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

           (๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

           (๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (๑๑) ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย 

                             (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย