ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะฯ ปี 2560
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 02/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 552561
Page Views 794967
งานแนะแนวอาชีพฯ

       งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 ๑) นายปัญญากร    โยธี    ตำแหน่ง      ครู(คศ.๒)  ตำแหน่ง  ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ      

              

 ๒) นางสาวนันทิตา  พานจันทร์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ


        มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           (๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน

ความประพฤติ ระเบียบวินัย  และข้อบังคับ

           (๒) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับฝึกอบรม

           (๓) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                   (๔) บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (๕)    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           (๖) สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

           (๗) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพอิสระ

                   (๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

           (๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

           (๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (๑๑) ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย 

                             (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย