แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐพล  ทองจันทร์

นางสาวประภัสสร  สิงห์บุราณ

นายมนต์ธร  สาระบูรณ์