ข้าราชการ

นายปัญญกร โยธี
ครู คศ.3

นายชาตรี สารีบุตร
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู
ครู คศ.2

นายธนวิน สายนาค
ครู คศ.1

นางสาวชนัญญา โคนาบาล
ครู คศ.1

นางสาวละอองดาว สารีบุตร
ครู คศ.1

นายมนตรี พงษ์จันทร์โอ
ครู คศ.1

นายวัชระ ลานเจริญ
ครู คศ.1

นายณภัทร พรกิตติกมล
ครู คศ.1

นายศุภกฤต บุญเรือง
ครูผู้ช่วย