ข้าราชการ

นายปัญญกร โยธี
ครู คศ.3

นายวุฒิเดช เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู
ครู คศ.2

นายธนวิน สายนาค
ครู คศ.1

นางสาวละอองดาว สารีบุตร
ครู คศ.1

นายวีระพงษ์ ศิลาคุปต์
ครู คศ.1

นายมนตรี พงษ์จันทร์โอ
ครู คศ.1

นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
ครูผู้ช่วย

นายทนงศักดิ์ ศรีลาชัย
ครู คศ.1

นางสาวพรรษาพร แสนศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร สิงห์บุราณ
ครู คศ.2

นายชนาธิป ชุนรัมย์
ครูผู้ช่วย