พนักงานราชการ(ครู)

นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวรัตนภร อุตมา
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแสง
พนักงานราชการ(ครู)

นายณัฐพล ทองจันทร์
พนักงานราชการ(ครู)

นายชุติเทพ มาดีตรีระเทวาพงษ์
พนักงานราชการ(ครู)

นายศุภชัย นามศิริ
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวนุสรา ไชยนรา
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวศรีวิไล มีวงค์
พนักงานราชการ(ครู)