เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนัทิตา พานจันทร์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวภัทราภรณ์ เกษคำ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ,

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

นางสาวบุษราคัม ใบทอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด