เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

นางสาววิไลพร ศูนย์ตรง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ,งานแนะแนว