เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวศศิวิมล ปราบพล
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ ,งานประกันคุณภาพฯ,