เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวกมลชนก โคตรบุรี
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ,งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานความร่วมมือ

นางสาวศศิวิมล ปราบพล
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา,งานประกันคุณภาพฯ,งานส่งเสริมการค้าฯ