เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

นางสาวปวีณา พงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ,งานแผนและงบประมาณ,งานสวัสดิการฯ

นางสาวรัศมี โพธิ์ดี
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา,งานแนะแนวฯ,งานปกครอง,งานกิจกรรมฯ

นายศักดิ์นรินทร์ คำพินิจ
่เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา