เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

นางสาวจิดาภา เรืองกิจเวช
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวรัศมี โพธิ์ดี
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา,งานแนะแนวฯ,งานปกครอง

นางสาวสุพัตรา เลิศศรี
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ