เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ

นางสาวเกตวดี เรืองคำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพัตรา เลิศศรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวดาราวดี วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวประภัสสร รักษา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวกัญญาณัฐ วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกัญญาณัฐ วรรณทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ