เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรฯ

นางสาวสุนิษา ธิอามาต
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเกตวดี เรืองคำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพัตรา เลิศศรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวธิดารัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน