นักการ แม่บ้าน พนักงานขับรถฯ

นายไพสิทธิ์ วรรณทอง
นักการ

นายสนธยา เปลื้องทุกข์
นักการ

นายสมชาย บังคม
นักการ

นายนิรันต์ สุขศรี
นักการ

นายแหลม ศรีหาบุตร
นักการ

นายบัญชา ไชยสุวรรณ
พนักงานขับรถ