ทำเนียบแผนกวิชาช่างยนต์

นายทนงศักดิ์ ศรีลาชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ
พนักงานราชการ (ครู)

นายปัญญากร โยธี
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายธงชัย สารสุข
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายพิเชษฐ์ ศรีโกมาตร
ครูแผนกวิชาช่างยนต์