ทำเนียบแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวีระพงษ์ ศิลาคุปต์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
ครูผู้ช่วย

นายสามลทัศ อินธิเดช
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายรุ่งศักดิ์ กรงาม
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายประพล พิมศร
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง