ทำเนียบแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชนาธิป ชุนรัมย์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรัตนภร อุตมา
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสิทธิศักดิ์ ในทอง
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสุริยกัน จันหอม
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์