ทำเนียบแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวุฒิเดช เอี่ยมสะอาด
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายนิรุจ ภู่พาดแร่
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพยงค์ เมืองโคตร
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสังวาร ทองมันปู
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน