ทำเนียบแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายชุติเทพ มาดีตรีระเทวาพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายศุภชัย นามศิริ
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายประคอง ศรีสรรค์
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน