ทำเนียบแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายณัฐพล ทองจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวประภัสสร สิงห์บุราณ
ครู คศ.2

นายมนต์ธร สาระบูรณ์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ