ทำเนียบแผนกวิชาการบัญชี

นางละอองดาว สารีบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางอรอุมา พงษ์ธนู
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวปรียานุช ชื่นสด
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเกตุวดี แสงอรุณ
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน