ทำเนียบแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธนวิน สายนาค
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายมนตรี พงษ์จันทร์โอ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศรีวิไล มีวงศ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพรรณภา สุวรรณะ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุนิษา ธิอามาตย์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวภัทราภรณ์ เกษคำ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวฉัตรสุดา เพชรรัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพรรษาพร แสนศรี
ครูผู้ช่วย