ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ค. 65 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
30 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
04 มิ.ย. 65 ถึง 05 มิ.ย. 65 โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก
โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก
06 มิ.ย. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
16 มิ.ย. 65 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2565
23 มิ.ย. 65 อบรมการใช้งานระบบ V-Cop
30 มิ.ย. 65 อบรมต่อต้านยาเสพติด กลุ่ม อุตสาหกรรม
01 ก.ค. 65 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
06 ก.ค. 65 ขับขี่ปลอดภัย
09 ก.ค. 65 ถึง 10 ก.ค. 65 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ การจัดทำแผนและการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
12 ก.ค. 65 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเภณีในวันสำคัญของชติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เสื้อขาว
18 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2565
27 ก.ค. 65 กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสพระชนมพรรษา 70 พรรษา
27 ก.ค. 65 กิจกรรมร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายพยนต์ สืบเสน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
28 ก.ค. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02 ส.ค. 65 กำหนดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
03 ส.ค. 65 โครงการสดุดีครูกลอนสุนทรภู่(วันสุนทรภู่) และโครงการอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาชาติ(วันภาษาไทยแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565
10 ส.ค. 65 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
17 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
24 ส.ค. 65 โครงการอบรมศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
05 ก.ย. 65 การประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศก์การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565
07 ก.ย. 65 ถึง 08 ก.ย. 65 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแกนนำขบนวนการก่อการดี TO BE NUMBER OONE
07 ก.ย. 65 เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุ MOE Safety Center
08 ก.ย. 65 โครงการแสดงผลงานวิชาการ ตลาดนัดนักขายและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
08 ก.ย. 65 บริการซ่อมเคลื่อนที่ บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
09 ก.ย. 65 เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในครูอนามัยโรงเรียน ต.สิ ปีกงบประมาณ 2565
09 ก.ย. 65 ารนิเทศส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูนิเทศการฝึกอาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10 ก.ย. 65 ร่วมเป็นเจ้าภาพ สรรไทยมุงหลังคาศาลาการปฎิบัติธรรม "ศาลาสิริ ภัทรกิจจานุสรณ์" ณ วัดศรีขุนหาญ
10 ก.ย. 65 แข่งขันตอบปัญหาทางด้านสหกรณ์ ระดับปวสและอุดมศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
10 ก.ย. 65 กรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ณ สำนักงานพัฒนานาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
20 ก.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามคุณภาพโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม อาคาร ICT วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
21 ก.ย. 65 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ เพื่อการสร้างและพัฒนาเค
22 ก.ย. 65 ู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ เพื่อการสร้างและพัฒนา
23 ก.ย. 65 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปวช.)
28 ก.ย. 65 การเข้าแถวหน้าเสาธง เนื่อง วันพระราชทานธงชาติไทย
01 ต.ค. 65 ถึง 16 ต.ค. 65 การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
05 ต.ค. 65 วัดผลและประเมินผลการสัมมนา นักเรียนนักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
06 ต.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการการควบคุมการซ่อมกจกรรมนักเรียน นักศึกษา
11 ต.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู)
11 ต.ค. 65 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
13 ต.ค. 65 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
17 ต.ค. 65 เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
17 ต.ค. 65 ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มออุปกรณ์สาธารณูปโภค ผ้าห่ม หมอน มุ้ง ที่นอนให้กับทางอำเถอขุนหาญ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย
21 ต.ค. 65 ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา
21 ต.ค. 65 Fix-it จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ช่วยอุกภัย จังหวัดศรีสะเกษ
23 ต.ค. 65 กิจกรรมน้อมรำลักเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)
25 ต.ค. 65 โครงการหน่วยบริการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วันซำสะโหมง หมู่ที่ 7 ต.ไพร อ.ขุนหาญ
26 ต.ค. 65 ประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
28 ต.ค. 65 ร่วมทำบูญเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลขุนหาญถวายองค์กฐิน ณ วัดบ้านหนองแล้ง
31 ต.ค. 65 แข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
01 พ.ย. 65 ถึง 06 พ.ย. 65 เตรียมประเมิน อวท. ระดับอาชีวศึกษา
07 พ.ย. 65 ถึง 11 พ.ย. 65 รับการประเมิน อวท. ระดับอาชีศึกษา
08 พ.ย. 65 กิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง 2565
10 พ.ย. 65 ครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา 2565
11 พ.ย. 65 ส่งสมุดวัดผลประเมินผล ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
14 พ.ย. 65 ถึง 18 พ.ย. 65 ประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2565
15 พ.ย. 65 ถึง 18 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
16 พ.ย. 65 โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
17 พ.ย. 65 หน่วยบริการซ่อมเคลื่อนที่
21 พ.ย. 65 ตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
23 พ.ย. 65 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด วท.ศรีสะเกษ
25 พ.ย. 65 ารประชุมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวและการขาดเรียน ของนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
25 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวและการขาดเรียน ของนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
01 ธ.ค. 65 ถึง 03 ธ.ค. 65 กิจกรรมเข้าค่ายและการประดับแถบสามสี (ปวช.1)
05 ธ.ค. 65 วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันว
วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ข้างกองร้อย อส. อำเภอขุนหาญ
06 ธ.ค. 65 ถึง 09 ธ.ค. 65 รับการประเมิน อวท. ระดับภาาค ประจำปี 2565
07 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันชาติไทย ร.9 / กิจกรรมเกี่ยวขาววันแม่ ประจำปี 2565
13 ธ.ค. 65 ถึง 16 ธ.ค. 65 สอบกลางภาค
16 ธ.ค. 65 ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์
16 ธ.ค. 65 แนะแนวโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
19 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 ประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปี 2565
21 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 กิจกรรมแข่งขันกีฦาสีภายใน ประจำปี 2565
21 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 กีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ช่วงบ่าย
27 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส
28 ธ.ค. 65 กิจกรรมเปิด-ปิด งานกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
28 ธ.ค. 65 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
28 ธ.ค. 65 ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ
29 ธ.ค. 65 ร่วมกล่าวคำถวายพระพร ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
30 ธ.ค. 65 กิจกรรมทำบุญประจำเดือน (ช่วงเช้า)
04 ม.ค. 66 ท่านผู้อำนวยการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
05 ม.ค. 66 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แจ้งครูผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
10 ม.ค. 66 ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาวันครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบักดอง
11 ม.ค. 66 ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านตาเอก
14 ม.ค. 66 กิจกรรมงานวันเด็ก
16 ม.ค. 66 กิจกรรมวันครู
17 ม.ค. 66 แนะแนวโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
20 ม.ค. 66 ประชุมสอบ V-Net
21 ม.ค. 66 ถึง 22 ม.ค. 66 สอบ V-NET นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
21 ม.ค. 66 ถึง 22 ม.ค. 66 การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
23 ม.ค. 66 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสานศึกษา ณ หอประชุม ICT
24 ม.ค. 66 การออกให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดป่าไม้ห้วยจันทร์
24 ม.ค. 66 นิเทศการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาการบัญชี
25 ม.ค. 66 ตลาดนัดนักขายและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
25 ม.ค. 66 แนะแนวการออกฝึกประสบการณ์จากบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
26 ม.ค. 66 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
31 ม.ค. 66 การเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
02 ก.พ. 66 ถึง 04 ก.พ. 66 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2565
03 ก.พ. 66 ให้ความรู้นักเรียนโรรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล สิ
08 ก.พ. 66 การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
09 ก.พ. 66 เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์วัยใสหัวใจสีขาว ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ
13 ก.พ. 66 ถึง 17 ก.พ. 66 สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2565
15 ก.พ. 66 นำเสนอรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
17 ก.พ. 66 วันอำลาสถาบัน ปวช.3 และ ปวส.2
20 ก.พ. 66 สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3
21 ก.พ. 66 สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวส.2
02 มี.ค. 66 การแข่งขันกีฬาสานสัมภันธ์ "ขะแมร์ โกรม" ครั้งที่ 2
08 มี.ค. 66 อบรม Coding ภาษา Swift ของ Apple
09 มี.ค. 66 โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566
10 มี.ค. 66 สำรวจหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
10 มี.ค. 66 ระชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
14 มี.ค. 66 ถึง 16 ก.พ. 66 โครงการปัจฉิมนิเทศ และ มอบประกาศนียบัตรผุ้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
15 มี.ค. 66 ซ้อมใหญ่ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
16 มี.ค. 66 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
20 มี.ค. 66 อบรมโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
24 มี.ค. 66 ท่านผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมาและร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ