ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะฯ ปี 2560
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 02/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 552517
Page Views 794923
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์
          เป็นผู้นำเทคโนโลยีของชุมชน  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลไกอาชีวศึกษา
 
ปรัชญา
            ปรัชญา            การศึกษาดี     มีฝีมือ    ยึดถือคุณธรรม   นำสังคม
            วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  ดำเนินการเรียนการสอน  ภายใต้ปรัชญา        
การศึกษาดี      ดำเนินการทุกวิถีทาง  เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในระดับสูงขึ้นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มีฝีมือ              ดำเนินการฝึกทักษะให้ผู้ผ่านการเรียนมีฝีมือ  ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิ
ยึดถือคุณธรรม            ดำเนินการสอดแทรกการเรียน  การสอน  คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเป็นคนดีของสังคม
นำสังคม          ดำเนินการให้ผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษา  เป็นคนมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ  และเป็นผู้ที่จะนำสังคมไปสู่การพัฒนาต่อไป

พันธกิจ
1. พัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่สนองตอบต่อความต้องการ    ของผู้เรียน และชุมชน
          2. ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย
          3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยกลไกอาชีวศึกษา
          4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง ได้คุณภาพ มาตรฐานเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน และ         เป็นผู้ประกอบการได้
          5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (3D) น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน