ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502274
Page Views 737345
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานทะเบียน

งานทะเบียน

                   ๑)  นางสาวเพชรรัตน์   ประวันเนย์ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน

                   ๒)  นางสาววรรณนิสา  ธงศรี    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

                   ๓)  นางสาวภัทราภรณ์  เกษคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

             มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

                   (๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ

(๔)  ดำเนินการ........

 

                   (๓)  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา

                   (๔)  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

                   (๕)  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

                   (๖)  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทนพ้นสภาพ  เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 

                   (๗)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   (๘)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

                   (๙)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผล 
การเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ

                   (๑๐)  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ

                   (๑๑) ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา

                   (๑๒) จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ 
ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน

                   (๑๓) พิจารณาเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

                   (๑๔)  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๑๕)  ดูแล บำรุงการศึกษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (๑๖)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

                   (๑๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB