ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502319
Page Views 737390
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ

                   ๑)  นางสาวชนัญญา  โคนาบาล  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ทำหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

                   ๒)  นางสาวกมลชนก  โคตรบุรี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ 

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบาย
และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

                   (๒) จัดทำแผนงานการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อม
และศักยภาพของสถานศึกษา

                   (๓) ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
และดำเนินการเรื่องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

                   (๔) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจ ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

                   (๕) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

                   (๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

                   (๗) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๙) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับผิดชอบ

                   (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการ2559
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.43 MB
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.84 KB