ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502328
Page Views 737399
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

๑) นางละอองดาว สารีบุตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

๒) นางสาวเยาวเรศ กายะชาติ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(๒) จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(๓) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๔) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา

(๕) รวบรวมและเผยแพร่เอกสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจงประกาศให้บุคลากร
และนักเรียนของสถานศึกษา

(๖) ให้บริการเกี่ยวกับรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากรนักเรียนนักศึกษา

(๗) จัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงาน เสนอโครงการรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

(๘) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย