งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ

งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา   

           ๑)  นางสาวพรรษาพร  แสนศรี  ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย ทำหน้าที่ หัวหน้างานสวัสดิการฯ

               ๒)  นางสาวภัทรภรณ์  เกษคำ  ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ

๓) นางสาวอริสา  ศรีหาบุตร  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานานสวัสดิการฯ

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) จัดหาและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสาร
และยานพาหนะต่างๆ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (๒) จัดหาเครื่องดื่มและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา   

                   (๔) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด
และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

                   (๕) จัดการตรวจติดตามควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                   (๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

                   (๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๙) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับผิดชอบ

                  (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย