ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502280
Page Views 737351
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานบุคลากร

              งานบุคลากร

                   ๑) นายธนวิน  สายนาค            ตำแหน่ง ครู(คศ.๑) ทำหน้าที่ หัวหน้างานบุคลากร

                   ๒) นางสาวจิดาภา     ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ      ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) แนะนำ เผยแพร่ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

                   (๒) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

                   (๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

                   (๔) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร
ในสถานศึกษา

                   (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร
ในสถานศึกษา  

                   (๖) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ 
การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทนเป็นต้น

                   (๗) การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

                   (๘) การจัดสรรสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

                   (๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๑๑) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครลู้จ้างชั่วคราว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.45 KB
ใบสมัครพนักงานราชการ (ครู)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.78 KB