ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนผังวิทยาลัย
ข้อมูลงานอาคารสถานที่2

ข้อมูลงานอาคารสถานที่

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมของวิทยาลัย

          ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญมีเนื้อที่ 68  ไร่  มีอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวม 8 รายการดังนี้    

ที่

อาคารสถานที่

ปีงบประมาณ  2541

งบประมาณ

1

2

3

4

5

6

7

อาคารเรียนชั่วคราว  1  ชั้น

อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว  1  ชั้น

อาคารอำนวยการชั่วคราว  1  ชั้น

ห้องน้ำห้องส้วม  ชั่วคราว

บ้านพักผู้อำนวยการชั่วคราว  1  หน่วย

บ้านพักรองผู้อำนวยการ  4  หน่วย 

อาคารหอประชุมชั่วคราว

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  2  หลัง

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

 

 

8,977,000.-

8

9

อาคารเรียน  3  ชั้น

อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

12,875,830.-

15,054,170.-

10

11

12

อาคารฝึกอาชีพ

อาคาร ICT

สนามฟุตซอล

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

จำนวน  1  หลัง

500,000.-

3,300,000.-

 

อาคารต่างๆ มีรายละเอียดในการใช้สอยภายในอาคารดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

รายการ

รหัสห้อง

การใช้ประโยชน์

1

อาคารชั่วคราว  1  ชั้น

-  ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

-  ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

-  ห้องฝ่ายวิชาการ

-  ห้องงานพัสดุ

-  ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-  ห้ององค์การวิชาชีพ

 

 

1  -  8

 

สำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

สำนักงานฝ่ายวิชาการ

สำนักงานพัสดุ

สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ห้องเรียนเขียนแบบ

 

-  ห้องเรียน

 ห้องเขียนแบบ

 

ห้องเรียนทฤษฎี

ห้องเรียนวิชาเขียนแบบ

2

อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว  1  ชั้น

-  ห้องพักครู / บุคลากร

-  โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน

 

-

-

 

ห้องพักครู-เจ้าหน้าที่ภายในสถานศึกษา

งานฝึกฝีมือ, งานเชื่อม

 

3

อาคารอำนวยการชั่วคราว  1  ชั้น

-  ห้องผู้อำนวยการ

-  ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร

-  ห้องน้ำหญิง

-  ห้องน้ำชาย

 

 

-

-

-

 

สำนักงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร

ห้องน้ำสำหรับบุคลากรหญิง

ห้องน้ำสำหรับบุลากรชาย

4

ห้องน้ำห้องส้วมชั่วคราว  2  หลัง

-  ห้องน้ำชาย

-  ห้องน้ำหญิง

 

 

-

-

 

ห้องน้ำสำหรับนักเรียนชาย

ห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง

5

บ้านพักครู  1  หน่วย  1  หลัง

-  บ้านพักผู้อำนวยการ

 

 

-

 

บ้านพักผู้อำนวยการสถานศึกษา

6

บ้านพักครู  4  หน่วย  2  ห้องชุด  1  หลัง

-  บ้านพักรองผู้อำนวยการ

 

 

-

 

บ้านพักรองผู้อำนวยการ

7

อาคารหอประชุมชั่วคราว 1 ชั้น

-

หอประชุม

 

ลำดับที่

รายการ

รหัสห้อง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.24 KB