งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและและห้องสมุด

               ๑) นางสาวสุนิษา  ธิอามาตย์      ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน   ทำหน้าที่  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

     ๒) นางสาวพวงเพชร  จันสนิท  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   ทำหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

                   (๑)  พัฒนาการบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา

                   (๒) วางแผนพัฒนาห้องสมุดการให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์สื่อการเรียนการสอน
และโสตทัศนูปกรณ์        
                   (๓) รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
                   (๔)  จัดหา รวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการ ในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
                   (๕)  ควบคุมดูแลห้องสมุด จัดหาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
                   (๖) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ และจัดทำเครื่องช่วยค้น เช่น ดัชนีวารสาร บรรณานุกรม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
                   (๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   (๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   (๙) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                             (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย