ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

งบรายจ่าย

ได้รับจัดสรร

เบิก – จ่ายเงิน

คงเหลือ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนข้าราชการ

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-

1,778,690.00

4,178,084.19

1,732,743.41

-

45,946.59

2. งบกลาง

2.1 เงินสมทบและชดเชย กบข.

2.2 ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ

2.3 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

-

-

-

197,954.71

21,824.00

9,740.00

-

-

-

3. ปวช.

3.1. งบดำเนินงาน

3.2 ค่าสาธารณูปโภค

3.3 วิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการประเมินผลการศึกษาร่องการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานASEAN

3.4 โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

3.5 โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ

3.6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

3.7 โครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

3.8 ครุภัณฑ์ วก.ขุขันธ์

3.8.1 อาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ

3.8.2 บ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง

3.8.3 ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3.8.4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. (16,800,000.-)

3.8.5 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.

3.8.6 เครื่องเลื่อยกล ขนาด 350 มม.

3.8.7 เครื่องใสแนวนอนขนาดความยาวขวงไส 450 มม.

3.8.8 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

3.8.9 ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์

3.8.10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANS

2,172,400.00

300,000.00

1,130,000.00

132,000.00

200,000.00

90,000.00

587,000.00

-

9,100,000.00

6,600,000.00

3,280,000.00

2,520,000.00

250,000.00

150,000.00

225,000.00

100,000.00

300,000.00

32,900.00

2,172,400.00

298,095.04

1,130,000.00

132,000.00

200,000.00

90,000.00

586,999.18

-

9,080,000.00

6,580,000.00

3,280,000.00

2,511,143.40

192,000.00

144,000.00

225,000.00

91,000.00

292,500.00

30,000.00

0.00

1,904.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

-

20,000.00

20,000.00

0.00

8,856.60

58,000.00

6,000.00

0.00

9,000.00

7,500.00

2,900.00

4. ปวส.

4.1 งบดำเนินงาน

4.2 ค่าสาธารณูปโภค

4.3 ทุนเฉลิมราชกุมารี

4.4 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

607,700.00

50,000.00

30,000.00

102,000.00

607,700.00

49,196.53

30,000.00

102,000.00

0.00

803.47

0.00

0.00

5. ระยะสั้น

5.1 งบดำเนินงาน

5.2 โครงการ Fix it Center

240,100.00

1,620,000.00

240,099.76

1,620,000.00

0.24

0.00

6. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

6.1 ค่าหนังสือ

6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

6.3 ค่าเครื่องแต่งกาย

6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.5 ค่าจัดการเรียนการสอน

1,803,000.00

501,170.00

1,120,500.00

960,695.79

7,891,692.17

1,803,000.00

300,150.00

747,000.00

647,486.25

7,652,945.05

0.00

201,020.00

373,500.00

313,209.54

238,747.12

7. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประคมอาเชียน

200,000.00

200,000.00

0.00

8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

38,500.00

38,500.00

0.00

9. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ

125,000.00

125,000.00

0.00

10. เงินบำรุงการศึกษา

10.1 เงินสด

10.2 ธนาคาร

2,593,210.29

5,275,866.46

2,588,310.44

4,278,581.35

4,899.85

997,285.11

รวมทั้งสิ้น

7,869,076.75

6,866,891.79

1,002,184.90

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.81 KB