งานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน

  งานสื่อการเรียนการสอน

            ๑) นายสิทธิศักดิ์  ในทอง ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

              ๒) นายชนาธิป  ชุมรัมย์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

      ๓) นายสุริยกันต์  จันหอม  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนประจำรายเดือน  ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

      ๔) นายโสภา วรรณทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

           มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้                          
                   (๒) จัดหา  รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในสถานศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องการเรียนการสอนในสถานศึกษา
                   (๓) อำนวยความความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดสื่อการเรียนการสอน
                   (๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   (๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
                   (๖) กำกับดูแลการใช้วิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน ภายนอก การจัดรายการเสียงตามสาย                                  
   (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   (๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับ
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย