ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะฯ ปี 2560
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 02/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 552524
Page Views 794930
งานสื่อการเรียนการสอน

     งานสื่อการเรียนการสอน

               ๑) นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือนทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

               ๒) นายโสภา วรรณทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้                          
                   (๒) จัดหา  รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในสถานศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องการเรียนการสอนในสถานศึกษา
                   (๓) อำนวยความความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดสื่อการเรียนการสอน
                   (๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

                   (๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
                   (๖) กำกับดูแลการใช้วิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน ภายนอก การจัดรายการเสียงตามสาย                                  
   (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   (๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับ
                             (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย