งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

         ๑) นายชัยวิทย์  ทองหล่ำ   ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

          ๒) นายธงชัย  สารสุข ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

  ๓) นายพิเชษฐ  ศรีโกมาตร์ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

  ๔) นายประพล  พิมศร ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

  ๕) นายสุริยกันต์  จันหอม ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

  ๖) นายศักดิ์นรินทร์  คำพินิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

                   (๒) ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   (๓) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ 108 อาชีพ เป็นต้น

                   (๔) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

                   (๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย
เช่นโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการและโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วน ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   (๖) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน มีงานทำ และประกอบอาชีพ

                   (๗) ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

             (๘) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ

                  (๙) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม     

                   (๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๑๑) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย