งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

           ๑) นาชุติเทพ  มาดีตีระเทวาพงษ์  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

               ๒) นายชัยวิทย์  ทองหล่ำ   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเียนการสอน

๓) นายทนงศักดิ์  ศรีลาชัย  ตำแหน่ง  ครู  ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเียนการสอน

๔) นางสาวฉัตรสุดา  เพชรรัตน์  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนประจำรายเดือน  ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

         (๑) จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

(๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

(๓) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

(๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(๕) จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่ง จัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

(๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

(๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

(๑๐) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

(๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

(๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๑๓) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แบบบันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา 2565
***แบบบันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา 2565***
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.86 KB