ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง  :  เลขที่  153  หมู่ที่  8  ถนนขุนหาญ-สำโรงเกียรติ  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  33150     

โทรศัพท์    :  045-826363       

โทรสาร     :  045-826363       

เว็บไซต์     :www.khicec.ac.th 

          ข้อมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา     

          วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆ  เป็นการสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542  แก้ไข  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 ภายใต้ภารกิจและยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาในด้านปริมาณ คุณภาพการบริการสังคม และสร้างผู้ประกอบการภายใต้การบริหารจัดการตามบทมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการอาชีวศึกษาและภารกิจ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์กำหนดไว้ในระยะกลาง  ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาที่นำเสนอให้แจ่มชัด  จึงสรุปศักยภาพของสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  ดังต่อไปนี้          

          ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง  เนื้อที่    

          วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม  68  ไร่  ตั้งอยู่เลขที่  153 บ้านหนองแล้ง  หมู่ที่  8  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ          

          จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  เห็นสมควรให้ขยายโอกาสการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในชนบท  และตลาดแรงงาน  โดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา  2541 เป็นปีการศึกษาแรก  จำนวน  1  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ดังนี้               

                   1.  คณะวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างยนต์

                   2.  คณะวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาพณิชยการ

และในปีการศึกษา  2542  ได้เปิดแผนกวิชาเพิ่มอีก  1  แผนก  คือ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  จัดเป็นสถานศึกษาของชุมชน  รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ  คืออำเภอขุนหาญ  อำเภอภูสิงห์  อำเภอไพรบึง  อำเภอขุขันธ์  และอำเภอกันทรลักษ์บางส่วน  มีความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียน  การสอนบุคลากร  อาคาร  สถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ทันสมัย  สามารถบริการให้ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพต่อชุมชนได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำกัดอายุ  เพศ  และการศึกษา  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ตาม  พ.ร.บ.  การศึกษา  2542  คือมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรด้านวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระ  มีพื้นฐานความรู้  ทักษะ  เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย  จึงได้กำหนดแผนนโยบายการบริการจัดการเรียน  การสอนดังนี้                  

          1.   จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องกการของท้องถิ่นในด้านเกษตร         

กรรม คหกรรม พาณิชยกรรม สาขาวิชาต่างๆ                 

          2.  จัดการฝึกอบรม  หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรพิเศษต่างๆ

          3.  วิเคราะห์  และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ  

          4.  ฝึกอบรมนักเรียน  นักศึกษา  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้วิชาชีพ    

          5.  ให้บริการแก่ชุมชน  และหน่วยงานอื่นๆ

          6.  รับงานการค้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  

     7.  ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

สีประจำวิทยาลัยฯ  ชมพู-เขียว    

 

ปรัชญา        

การศึกษาดี     มีฝีมือ    ยึดถือคุณธรรม   นำสังคม

          วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  ดำเนินการเรียนการสอน  ภายใต้ปรัชญา

การศึกษาดี       ดำเนินการทุกวิถีทาง  เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในระดับสูงขึ้นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มีฝีมือ            ดำเนินการฝึกทักษะให้ผู้ผ่านการเรียนมีฝีมือ  ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิ

ยึดถือคุณธรรม   ดำเนินการสอดแทรกการเรียน  การสอน  คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเป็นคนดีของสังคม

นำสังคม          ดำเนินการให้ผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษา  เป็นคนมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ  และเป็นผู้ที่จะนำสังคมไปสู่การพัฒนาต่อไป

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  

          เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของชุมชน  

          ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย      

          น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

          สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลไกอาชีวศึกษา        

         

พันธกิจ

          1.  พัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน

          2. จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย

          3. พัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยกลไกอาชีวศึกษา   

       4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง ได้คุณภาพ มาตรฐานเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการได้      
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.73 KB