ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 502305
Page Views 737376
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

๑) นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่

๒) นายจักรกฤษณ์ ดอกประทุม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(ดูแลระบบไฟฟ้า)

๓) นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

๔) นายไพสิทธิ์ วรรณทอง ตำแหน่ง นักการภารโรง

๕) นายสวิน มีวงษ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง

๖) นายอุดม มณีภัณฑ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง

๗) นางสาวสุรัตน์ สินศิริ ตำแหน่ง แม่บ้าน

๘) นางศรีจันทร์ จันทร์ใด ตำแหน่ง แม่บ้าน

๙) นายไชยเนตร ชวนจันทึก ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

๑๐) นายนิรันต์ สุขศรี ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

๑๑) นายแหลม สีหาบุตร ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๓) ควบคุมดูแลปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม
และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม

(๔) จัดเวรยามดูแลสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ

(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย